5 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Berbagai Tema

Ami Heppy S ยท Senin, 26 September 2022 - 18:04:00 WIB
5 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Berbagai Tema
IPidato Bahasa Sunda (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pidato bahasa Sunda sangat mudah untuk dipelajari dan dipraktikkan. Pidato atau yang dalam bahasa Sunda disebut biantara merupakan kegiatan di depan umum tentang suatu tema tertentu.

Struktur pidato bahasa Sunda atau biantara terdiri atas tiga bagian, yakni bubuka (pembuka), eusi (isi), dan panutup (penutup).
Sama halnya dengan pidato pada umumnya, biantara juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan tertentu.

Saat membuat biantara haruslah menggunakan bahasa Sunda yang jelas dan mudah dipahami oleh orang Sunda lainnya.

Agar lebih memahaminya, simak contoh pidato bahasa Sunda sebagaimana telah dirangkum iNews.id dari berbagai sumber berikut ini.

Pidato Bahasa Sunda

1. Contoh pidato bahasa Sunda tentang kebersihan

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sampurasun!
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahiirobbikalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat.

Rerencangan anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos, simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna di kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadits diterangkeun.
“Annadhofatu minal iman”

Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuanna,nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersihatanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, anu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didadarkeun dina bersih jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.


Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma, amiin… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.

Rerencangan sadaya anu dipihurmat.Cekap sakitu simkuring nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem,bilih aya basa anu kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

2. Contoh pidato bahasa Sunda tentang kesehatan

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.
Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana.
Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat.
Misalna mersihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur.
Urang teh kedah mikacinta kana kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya.
Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul.
Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngabagjakeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.
Waalaikum salam Wr.Wb.

3. Contoh pidato bahasa Sunda tentang perpisahan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Asshaduallailahaillalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempetan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawarga, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajaran nana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu ku simkuring dipihormat, nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampaikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas genep.

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah tiba ti Allah SWT.
 
Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

4. Contoh pidato bahasa Sunda tentang pendidikan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ibu Guru pangajar Basa Sunda anu dipikahormat ku sim kuring, sareng rerencangan sadaya anu dipikacinta ku simkuring. Dina kasempetan ieu, simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan "Wajib Belajar Pendidikan Dasar ".

Sapertos anu ku urang terang, Pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar salapan taun, nyaeta ti tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh dikasangtukangan kukayaan ekonomi unggal jalmi masarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masarakat anu mampu, aya oge masarakat anu kirang mampu.

Pamarentah hoyong sadaya masarakat Indonesia tiasa meunangkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu boh anu kirang mampu. Tujuan pangna Pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga nagara teh nyaeta sangkan warga nagara palinter. B

Bangsa bakal sejahtera mun masarakatna palinter. Lamun masarakatIndonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan nagara sejen jeung bakalkalindes ku kamajuan jaman. Diharepkeun dina diayakeun program wajar dikdas salapan taun, masarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina widang pendidikan.

Sakitu anu tiasa di dugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu merenah kanu manah. Hatur nuhun kanu sadaya perhatosan nana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Editor : Komaruddin Bagja

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: